Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PORTALU

§ 1 Definicje pojęć zawartych w Regulaminie Użytkowania Portalu (zwanym dalej Regulaminem):
1. Spółka – Loco Arena Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Stare Miasto, IX Wydział KRS pod numerem 0000549236, NIP 8971807488, REGON 361280920.
2. Portal – strona internetowa IdeNaTrening.pl, LocoArena.pl oraz podległe im strony internetowe, prezentujące oferty różnych Trenerów, działające pod domenami internetowymi należącymi do Spółki i służące realizacji Umowy.
3. Administrator Portalu – podmiot odpowiedzialny za administrowanie i zarządzanie Portalami; funkcje Administratora Portalu pełni Spółka.
4. Klient- osoba dokonującą zamówienia na Trening z Trenerem z grupy Trenerów na Portalach Spółki.
5. Trener – osoba przeprowadzająca Treningi z Klientami, posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wybranej dziedzinie.
6. Użytkownik – Klient lub Trener w rozumieniu pkt. 5 i 6.
7. Trening – spotkanie pomiędzy Trenerem, a Klientem, do którego doszło w wyniku działalności Spółki poprzez Portale.
8. Agent rozliczeniowy – agent rozliczeniowy współpracujący ze Spółką: Przelewy24 – DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
9. Rejestracja – podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do założenia Konta, w tym podanie adresu email poprzez wpisanie go na formularzu rejestracyjnym dostępnym na Portalu.
10. Login – ciąg znaków złożony przynajmniej z 5 znaków, który jest fragmentem adresu email użytkownika zawierający część poprzedzającą @, który identyfikować będzie Użytkownika na Portalu i który używany jest do Rejestracji i logowania na Portalu. Login nie może być mylący i zawierać wulgaryzmów – Loginy takie będą kasowane przez Administratora Portalu.
11. Hasło – ciąg znaków złożony przynajmniej z 6 znaków, generowany przez Portal i wysyłany użytkownikowi na wskazany adres email który podawany jest przez Użytkownika przy Rejestracji, a następnie wykorzystane jest do pierwszego zalogowania na Konto w Portalu i powinno być zmienione na indywidualnie nadane przez użytkownika. Hasło powinno być bezpieczne i unikalne. W przypadku zapomnienia Hasła, Użytkownik może za pomocą Portalu wystosować prośbę o przypomnienie hasła.
12. Urządzenie końcowe – urządzenie z dostępem do Internetu pozwalające na odczytanie treści Portalu, takich jak komputer, telefon komórkowy, tablet.
13. Konto Klienta- konto założone przez Klienta w Portalu, na którym może sprawdzić historię Treningów, zrealizowanych płatności oraz inne informacje. Konto zakłada się w ramach procesu Rejestracji.
14. Konto Użytkownika – konto założone na Portalu przez Klienta lub Trenera.
15. Profil Trenera – strona Trenera na Portalu, na której widoczne są podstawowe informacje na temat Trenera widoczne dla Klientów. Na Profilu Trenera musi znajdować się kwota, jaką Trener pobiera za trening. Trener może zmieniać informacje zawarte na Profilu Trenera Wysyłając taką dyspozycję na adres biuro@idenatrening.pl
16. Zamówienie – złożony przez Klienta za pośrednictwem Portalu oraz opłacony w należyty sposób wniosek o trening z wybranym Trenerem.
17. Umowa o trening – umowa pomiędzy Klientem, Trenerem i Spółką, zawarta poprzez złożenie na Portalu opłaconego Zamówienia przez Klienta i zaakceptowanie tego zamówienia przez Trenera w sposób przewidziany w Regulaminie.
18. Usługa – rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Spółkę wynikającą z Umowy o trening rozpoczyna się z chwilą przesłania Klientowi i Trenerowi danych drugiej strony Treningu, a kończy się z chwilą rozpoczęcia Treningu.
19. Usługa online – Dieta lub forma treningu dostępna do zakupu za pośrednictwem Portalu bez konieczności bezpośredniego spotkania z Trenerem
20. OWU – Ogólne Warunki Umów określające stosunek umowny pomiędzy Trenerem, a Spółką.

§ 2 Rejestracja
1. Rejestracja Konta Klienta w Portalu i założenie Konta Klienta jest bezpłatne.
2. Rejestracja i założenie Konta Klienta na Portalu nie jest wymagane do złożenia zamówienia na trening.
3. Rejestracja w Portalu odbywa się za pośrednictwem Urządzenia końcowego poprzez sieć Internet.
4. Klient w celu dokonania Rejestracji zobowiązany jest do wypełnienia na stronie formularza rejestracyjnego, podając w nim prawdziwe dane.
5. Rejestrację uważa się za zakończoną po naciśnięcie przez Klienta przycisku „rejestruję Konto Klienta”.
6. Konto Klienta zostanie zarejestrowane przez Spółkę w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania formularza rejestracyjnego.
7. Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat z tytułu dokonania Rejestracji i założenia Konta Klienta.
8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub udostępnienie przez Klienta hasła do swojego Konta osobom trzecim i za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody.
9. Klient może posiadać tylko jedno Konto Klienta.
10. Klient może w każdym momencie zlikwidować swoje Konto Klienta bez podania przyczyny poprzez złożenie dyspozycji dezaktywacji konta drogą mailową na adres: biuro@idenatrening.pl. Wraz z likwidacją Konta Klienta, z systemu usuwane są wszystkie dane podane przez Klienta, a ich przywrócenie będzie niemożliwe. Konto Klienta zostanie zlikwidowane w terminie do 7 dni od daty otrzymania dyspozycji.
11. Klient, który nie zarejestrował Konta Klienta, może złożyć Zamówienie na Trening podając wymagane dane bez rejestracji i akceptując niniejszy Regulamin.
12. Zarejestrowani Klienci będą otrzymywać od Spółki zniżki i vouchery na Treningi. O sposobie ich przyznawania decydować będzie Spółka.
13. Klient dokonujący rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych pochodzących od Spółki, jej kontrahentów, partnerów, usługodawców i innych podmiotów, działających za zgodą Spółki.

§ 3 Zamówienie
1. Celem działania Portalu jest kojarzenie za jego pośrednictwem Klienta i Trenera, aby doprowadzić do wspólnego Treningu.
2. W celu dokonania Zamówienia na Portalu, Klient wybiera odpowiedni rodzaj Treningu u wybranego Trenera w sposób wskazany na Portalu, po czym płaci za Trening kwotę wskazaną na Portalu, widoczną na Profilu Trenera.
3. Składając Zamówienie, Klient podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowego korzystania z Portalu.
4. Opłata za trening, niezbędna do prawidłowego złożenia Zamówienia, wnoszona jest przez Klienta drogą elektroniczną na rachunek Spółki za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego lub w inny sposób wskazany na Portalu. Za skutecznie złożone Zamówienie uważa się zamówienie opłacone przez Klienta.
5. Po otrzymaniu Zamówienia od Klienta, Spółka przekazuje Trenerowi zamówienie w sposób określony w OWU.
6. Jeżeli w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia Trener zaakceptuje zamówienie na Trening, wówczas dochodzi do zawarcia Umowy o trening.
7. Po zawarciu Umowy o trening, Klientowi przesyłane są dane kontaktowe do Trenera, a Trenerowi przesyłane są dane kontaktowe do Klienta.
8. Trener ma obowiązek skontaktować się z Klientem w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania jego danych kontaktowych w celu ustalenia dokładnego miejsca i daty Treningu. Klient może skontaktować się z Trenerem w każdym czasie.
9. Trener w celu umówienia Treningu powinien podjąć najpierw próbę telefonicznego kontaktu z Klientem, a w przypadku jej niepowodzenia – próbę kontaktu drogą poczty elektronicznej.
10. W przypadku niezaakceptowania lub zignorowania Zamówienia na Trening przez Trenera, Klient otrzymuje zwrot pieniędzy na rachunek, z którego dokonywana była płatność w terminie określonym przez agenta rozliczeniowego.
11. Trener nie może pobierać od Klienta na Treningu żadnego dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie umówionego przez Portal treningu. Wszelkie próby pobrania przez Trenera wynagrodzenia od Klienta w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem stanowi jego naruszenie i powinno zostać niezwłoczne zgłoszone Spółce wiadomością e-mail wysłaną na adres: biuro@idenatrening.pl
12. Klient może być zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat jeśli umówiony trening odbywa się w miejscu gdzie wstęp jest płatny, lub płatności wymaga wypożyczenie sprzętu, o tym fakcie Klient może zostać poinformowany poprzez informacje zawarte w profilu trenera lub podczas kontaktu z trenerem przed I spotkaniem.
13. Zakup Usług online odbywa się zgodnie z informacjami zawartymi w Portalu przy wybranej Usłudze online.

§ 4 Obowiązki i oświadczenia Spółki.
1. Spółka zobowiązuje się do:
a) prowadzenia Portalu w taki sposób, aby umożliwić Klientom złożenie Zamówienia na Trening u Trenera;
b) niezwłocznego przekazywania zamówień Klientów na Trening do Trenera;
c) zwrotu wpłaconych przez Klienta pieniędzy w terminie 24 godzin od momentu rozpatrzenia reklamacji w sytuacji, kiedy Trener zaakceptował Zamówienie na Trening, ale z winy Trenera lub Spółki do Treningu nie doszło;
d) rozpatrywania reklamacji w terminach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2. Spółka oświadcza, że:
a) nie obciąży Klienta żadnymi kosztami w przypadku niezrealizowania Treningu z winy Trenera lub Spółki;
b) nie ponosi odpowiedzialności za niedozwolone, niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami treści umieszczane na Portalu przez jego Użytkowników.
c) zastrzega sobie prawo do usuwania z Portalu Kont Użytkowników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, obowiązujące prawo lub korzystają z niego niezgodnie z dobrymi obyczajami.

§ 5 Płatności
1. Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta, Spółka pobiera wynagrodzenie w kwocie widocznej przy zakupie każdej z usług która dostępna, jest na Profilu Trenera. Także dotyczy to usług online, takich jak sprzedaż diety online lub treningu online.
2. Opłaty, do których ponoszenia zobowiązani są Klienci są cenami brutto, które zawierają podatek i wyrażone są w złotych polskich.
3. Płatności Klientów na rzecz Spółki odbywać się będą w formie płatności elektronicznych za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego.
4. Spółka wystawia rachunki za każdą usługę. Klient, który dokonuje płatności, otrzymuje rachunek w wiadomości potwierdzającej otrzymanie płatności.
5. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT, powinien to wyraźnie zaznaczyć wybierając odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia. W takim przypadku Faktura VAT zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta.
6. Na wyraźne żądanie Klienta, Spółka może wysłać fakturę VAT pocztą tradycyjną, co stanowi dodatkowy koszt w wysokości 10 zł netto.
7. W przypadku niezaakceptowania przez Trenera zamówienia na Trening złożonego przez Klienta, Klient otrzymuje zwrot wniesionej kwoty na rachunek, z którego dokonywana była płatność.
8. W przypadku dokonania przez Użytkownika nadpłaty, może on wystąpić do Spółki o zwrot dokonanej nadpłaty na rachunek, z którego dokonywana była wpłata.
9. Jeżeli Klient nie stawi się na Treningu w umówionym z Trenerem terminie, wówczas nie może dochodzić od spółki zwrotu dokonanej opłaty za Trening.
10. Spółka zastrzega sobie możliwość jednostronnego obniżenia wysokości wynagrodzenia pobieranego od Klienta w ramach akcji promocyjnej, na okres objęty promocją.

§ 6 Zachowanie poufności i ochrona danych osobowych Klientów:
1. Spółka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klientów w związku z funkcjonowaniem Portalu.
2. Spółka przetwarza dane Użytkowników w celu realizacji usług, na co Użytkownicy wyrażają zgodę.
3. W ramach usług świadczonych przez Spółkę, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta i potwierdzenia go przez Trenera, spółka udostępnia stronom treningu ich dane kontaktowe niezbędne do umówienia szczegółów Treningu, w tym miejsca i daty jego przeprowadzenia.
4. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania danych Trenera w innym celu, niż w celu przeprowadzenia Treningu.

§ 7 Procedura reklamacyjna
1. Każdy Użytkownik Portalu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Portalu, nieprzeprowadzenia lub nieprawidłowego przeprowadzenia Treningu uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@idenatrening.pl.
2. Administrator Portalu ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania. Termin ten może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca, jeżeli reklamacja wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. O przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji Użytkownik Portalu zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
3. W przypadku wezwania Użytkownika zgłaszającego reklamację do przedstawienia dalszych informacji lub dowodów dotyczących zgłoszonej przez niego reklamacji, reklamacja może nie zostać uwzględniona, jeżeli Użytkownik zaprzestanie kontaktu z Administratorem Portalu i nie udzieli odpowiedzi na wiadomości Administratora Portalu.
4. Odpowiedź zostanie wysłana Użytkownikowi na adres wskazany w zgłoszeniu, w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.
5. Reklamacja zgłoszona przez Klienta, a dotycząca formy lub sposobu przeprowadzenia Treningu przez Trenera, zostanie niezwłocznie przekazana Trenerowi. Trener ma obowiązek ustosunkować się do takiej reklamacji w terminie 7 dni. Trener ma również obowiązek przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Trenera na reklamację, reklamacja Klienta może zostać uznana bez przeprowadzania dalszego postępowania wyjaśniającego.
6. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do wniosków i decyzji Spółki rozpatrującej reklamację.
7. W przypadku, kiedy Użytkownik nie zgadza się z decyzją Spółki w zakresie rozpatrywanej reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
§ 8 Odstąpienie od umowy
1. Klient może w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o trening odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W takim przypadku Użytkownik może wysłać na adres e-mail spółki oświadczenie.
2. Oświadczenie takie należy wysłać pocztą na adres: ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław
3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy o trening po rozpoczęciu wykonywania Usługi, a przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy o trening, Klient ponosi koszty już spełnionych przez Spółkę świadczeń.
4. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania Usług przez Spółkę po otrzymaniu przez nią Zamówienia.

§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Spółka zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym poinformuje Użytkowników poprzez komunikat na Portalu.
2. Spółka zamieści na Portalu informacje o dokonaniu zmian, ich zakresie, treści nowych zapisów oraz opublikuje tekst jednolity Regulaminu.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie opisanym w informacji o ich zmianie, jednak nie wcześniej niż 14 dni po opublikowaniu na Portalu.
4. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
5. Użytkownik zarejestrowany na Portalu akceptuje zmianę w Regulaminie w ten sposób, że drogą elektroniczną wyraża na nią zgodę. Wyrażenie zgody przez Użytkownika może nastąpić po zalogowaniu na jego Konto lub drogą e-mail. Zgoda Użytkownika może mieć również charakter dorozumiany, jeżeli po informacji o zmianie Regulaminu będzie on dalej korzystał z jego funkcjonalności.
6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, Konto Użytkownika zostanie przez Spółkę zlikwidowane w ciągu 7 dni od daty otrzymania sprzeciwu.

§ 10 Funkcjonowanie Portalu
1. Właścicielem i Administratorem Portalu jest Spółka.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności, przebudowania wyglądu i treści Portalu, zmiany kodu źródłowego, a także do rozbudowywania lub ograniczania jego funkcji, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
3. Administrator Portalu ma prawo do czasowego ograniczania dostępu do Portalu, prowadzenia prac konserwacyjnych, wyłączania Portalu, powodowania zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu i testowania nowych rozwiązań technologicznych.
4. O planowanych działaniach określonych w pkt. 3 Administrator Portalu poinformuje Użytkowników przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem tych działań, chyba że potrzeba ich przeprowadzenia była nagła, a działania te nie były przez Administratora Portalu wcześniej planowane.
5. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w sposób utrudniający lub uniemożliwiający jego prawidłowe Funkcjonowanie, w szczególności Użytkownik nie może korzystać z serwerów, programów automatyzujących lub skryptów, które utrudniają działanie Portalu.

§ 11 Zasady odpowiedzialności
1. Spółka odpowiada za prawidłowe skojarzenie Klienta i Trenera, polegające na przekazaniu obu stronom prawidłowych danych kontaktowych do drugiej strony, niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia przez Trenera.
2. Spółka zapewnia prawidłowy system funkcjonowania rozliczeń wewnętrznych. Spółka nie odpowiada jednak, za nieprawidłowe dokonywanie wpłat przez Użytkowników.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelakie awarie, uszkodzenia i uchybienia systemu płatniczego po stronie banku Użytkownika, banku Spółki lub Agenta rozliczeniowego.
4. Trener odpowiada za prawidłowe i fachowe przeprowadzenie Treningu z Klientem. W przypadku nieprzeprowadzenia lub nieprawidłowego przeprowadzenia Treningu z Klientem, Trener zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z uwzględnieniem reklamacji Klienta, tj. przede wszystkim do zwrotu wypłaconej Klientowi rekompensaty oraz do poniesienia kosztów transakcji.
5. Trener odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym za szkodę wyrządzoną Klientowi w trakcie Treningu w wyniku czynu niedozwolonego.
6. Trener nie podlega kierownictwu Spółki, a Spółka nie powierza mu wykonywania żadnych czynności, wobec czego Spółka nie jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przez Trenera na zasadach określonych m.in. w art. 429 i art. 430 kodeksu cywilnego.
7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przestoje w funkcjonowaniu Portalu.
8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści zamieszczonych przez Użytkowników Portalu, jeżeli ich utrata nastąpi w wyniku niezależnego od Spółki zdarzenia.
9. Wszelka odpowiedzialność za utratę Loginu lub Hasła, korzystania z Konta Użytkownika przez osoby trzecie i korzystanie z Konta Użytkownika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem spoczywa na Użytkowniku, do którego należy to Konto.

§ 12 Polityka prywatności
1. Portal wykorzystuje w swoim działaniu pliki cookies, które zapisywane są na Urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Cookies nie wpływają na sposób działania Urządzenia końcowego i nie pobierają prywatnych informacji o Użytkowniku. W ten sposób nie są pobierane jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika.
3. Użytkownik wyraża zgodę na działanie cookies poprzez użytkowanie Portalu.

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych
1. Spółka przetwarza dane osobowe w celu prawidłowego funkcjonowania Portalu i świadczenia usług.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych w sposób wskazany w ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Każdy Użytkownik może zażądać od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Spółka niezwłocznie usunie dane osobowe Użytkownika ze wszystkich baz i rejestrów. Wiąże się to również z usunięciem Konta Użytkownika.
5. Udostępnianie danych osobowych upoważnionym podmiotom odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka.

§ 14 Własność intelektualna
1. Spółka oświadcza, że wszystkie elementy graficzne Portalu, jak również kod źródłowy, treści, bazy danych i układ funkcjonalny należy do Spółki lub do podmiotów, które wyraziły zgodę na ich używanie przez Spółkę.
2. Korzystanie z Portalu przez jego Użytkownika nie stanowi nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do Portalu lub jego części, w tym do publikowanych na nim treści. Użytkownik nie może zbyć lub przenieść na inną osobę Konta Użytkownika.
3. Spółka wyraża zgodę na niekomercyjne korzystanie przez inne podmioty z treści lub materiałów promocyjnych publikowanych na Portalu, pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia, że pochodzą one z Portalu.
4. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na Portalu lub fragmentów jego kodu źródłowego w celach komercyjnych, a w szczególności ich powielanie, kopiowanie i przetwarzanie wymaga wyraźnej zgody Spółki.

§ 15 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na portalu, a na żądanie Użytkownika może zostać przesłane również drogą elektroniczną na jego adres e-mail.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do ustanawiania odrębnych regulaminów dla prowadzonych akcji promocyjnych.
3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się być nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają wiążące. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia stosuje się normę, która będzie najbliższa dotychczasowym zapisom Regulaminu.
4. Wszystkie spory wynikające z funkcjonowania Portalu, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.
5. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.